<< Funkce vyhledávací | Funkce - Obsah | Textové funkce >>

Přehled databázových funkcí

FunkcePopis
DPRŮMĚRVrátí průměr vybraných položek databáze
DPOČETSpočítá buňky databáze obsahující čísla
DPOČET2Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné
DZÍSKATExtrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria
DMAXVrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze
DMINVrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze
DSOUČINVynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria
DSMODCHVypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze
DSMDOCH.VÝBĚROdhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze
DSUMASečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria
DVARVypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze
DVAR.VÝBĚROdhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze
TRANSPOZICEVrátí transponovanou matici
VVYHLEDATProhledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky
VYHLEDATVyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici
ZÍSKATKONTDATAVrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky
ZVOLITZvolí hodnotu ze seznamu hodnot

Databázové funkce zpracovávají data v seznamech (databázích). Většina těchto funkcí jsou v podstatě statistické funkce s poněkud jinou syntaxí. Všechny tyto funkce mají stejnou syntaxi, která vypadá následovně:

Dfunkce(databáze;pole;kritéria)

Jednotlivé argumenty mají následující význam: databáze je oblast buněk, která tvoří databázi – seznam. První řádka obsahuje názvy sloupců – polí. Jednotlivé další řádky jsou záznamy, které obsahují ve sloupcích vždy konkrétní, stejný typ informace jako např. číslo týdne, stroj, směna atd. pole je sloupec databáze, jehož data jsou zpracována funkcí. Buď můžeme použít název sloupce z první řádky nebo lze použít číslo sloupce, kde číslo 1 je první levý sloupec, 2 druhý sloupec zleva atd. kritéria je oblast buněk, kde jsou definovány podmínky, které určují, jakou podmnožinu záznamů má funkce zpracovat. Pro tuto oblast platí stejná pravidla jako pro oblast kritérií v rozšířeném filtru. Pro podrobnější popis si prostudujte příslušnou kapitolu o rozšířeném filtru. Zde pravidla pro kritéria popíšeme zběžně. Oblast má v prvním řádku názvy sloupců převzatých z databáze. Některé názvy můžeme opakovat pro 2 nebo více sloupců, potřebujeme-li např. vytvořit intervaly hodnot. V dalších řádkách uvádíme hodnoty podmínek, které by měly být splněny pro dané pole – sloupec. Použijeme-li podmínky ve stejné řádce, musí být splněny všechny podmínky současně (logické a). Např. u následujícího obrázku funkce (počet hodnot, průměr apod.) pracuje jen se záznamy pana Strnada v týdnech 2 až 4.

obsluhy týden týden Strnad >=2 <5

Pokud jsou podmínky ve dvou řádcích, postačuje pro výsledek PRAVDA, aby platila aspoň podmínka z jedné řádky (logické nebo).

Např.:

směna obsluha

  Novák  
  Strnad  

Provede se zpracování funkce pro záznamy s obsluhou stroje Novák nebo Strnad. V podmínkách se nerozlišují malá a velká písmena.

Existuje dvanáct databázových funkcí: DSUMA(databáze;pole;kritéria) – vypočte součet položek z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu DSOUČIN(databáze;pole;kritéria) – vypočte součin položek z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu DPRŮMĚR(databáze;pole;kritéria) – vypočte průměr položek z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu DPOČET(databáze;pole;kritéria) – zjistí počet číselných položek z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu DPOČET2(databáze;pole;kritéria) – zjistí počet neprázdných položek z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu DMIN(databáze;pole;kritéria) – zjistí minimum pro položky z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu DMAX(databáze;pole;kritéria) – zjistí maximum pro položky z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu DSMOD (databáze;pole;kritéria) – vypočte směrodatnou odchylku pro položky z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu – položky tvoří základní soubor DSMOD.VÝBĚR(databáze;pole;kritéria) – odhadne směrodatnou odchylku pro položky z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu – položky jsou vzorkem základního souboru DVAR(databáze;pole;kritéria) – vypočte rozptyl z položek z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu – položky tvoří základní soubor DVAR.VÝBĚR (databáze;pole;kritéria) – odhadne rozptyl pro položky z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu – položky jsou vzorkem základního souboru DZÍSKAT(databáze;pole;kritéria) – vrátí hodnotu z pole databáze, jejichž záznam odpovídá kritériu. Hledaná hodnota podle kritéria musí být v prohledávané oblasti – poli jedenkrát. Není-li nalezena tato hodnota, výsledkem bude chyba typu #HODNOTA!. Vyskytne-li se vícekrát, vznikne chyba typu #NUM!.

Příklad použití databázových funkcí:

Veškeré následující příklady naleznete v souboru 2_5_4_fce_databazove.xls, list db

Databáze v A15:F31 má název data1. Argument databáze může obsahovat buď odkaz na oblast nebo název. = DSUMA (data1;F15;C3:D4) = 164 800 (83 200+81 600) – součet cen výrobků zhotovených panem Strnadem v dopoledních směnách = DPRŮMĚR (A15:F31;E15;D3:D4) = 258,3 ((260+260+255)/3) – průměr zhotovených výrobků panem Strnadem = DPOČET (A15:F31;”ks”;B3:D4) = 2 (260 a 255) – počet číselných hodnot ve sloupci ”ks” odpovídající podmínce, že byly vyrobeny panem Strnadem na stroji 1 v dopolední směně = DPOČET2 (A15:F31;”ks”B3:D4) = 3 (260, 255 a „A”) – počet neprázdných hodnot ve sloupci ”ks”odpovídající podmínce, že byly vyrobeny panem Strnadem na stroji 1 v dopolední směně = DSOUČIN (data1;”ks”;B3:D4)^(1/ DPOČET(A15:F31;”ks”; B3:D4)) = 257,5 (odmocnina z 260*255) – ve výpočtu je použit součin vyrobených kusů panem Strnadem na stroji 1 v dopoledních směnách. Výsledek funkce je pak odmocněn (umocněn na převrácenou hodnotu) počtem čísel v součinu. Konečný výsledek je geometrickým průměrem daných čísel (n-tá odmocnina ze součinu n čísel). = DMIN (data1;$E$15;A3:A4) = 255 – minimální hodnota vyrobených kusů za směnu. V kritériu není vyplněna podmínka (buňka A4 je prázdná), takže se hledá výsledek ve všech záznamech (řádcích). = DMAX (data1;”ks”;A3:A4) = 299 – maximální hodnota vyrobených kusů za směnu. = DZÍSKAT (A15:F31;A15;G3:G4) = 2 – vrátí hodnotu pole, které odpovídá kritériu. 2 je číslo týdne, ve kterém bylo vyrobeno maximální počet kusů za směnu.

U následujících čtyř funkcí v tomto příkladu není natolik zjevný jejich výsledek. Proto uvádíme i vzorec výpočtu. = DVAR.VÝBĚR (data1;”ks”;C3:C4) = 40,7 rozptyl vyrobených kusů za dopolední směny, pokud vybraná data jsou výběrem (vzorkem) všech hodnot. = DVAR (data1;”ks”;C3:C4) = 34,9 rozptyl vyrobených kusů za dopolední směny, pokud data jsou základním souborem. = DSMODCH.VÝBĚR (data1;”ks”;C3:C4) = 6,4 směrodatná odchylka vyrobených kusů za dopolední směny, pokud vybraná data jsou výběrem (vzorkem) všech hodnot. Je to druhá odmocnina z DVAR.VÝBĚR. = DSMODCH (data1;”ks”;C3:C4) = 5,9 směrodatná odchylka vyrobených kusů za dopolední směny, pokud data jsou základním souborem. Je to druhá odmocnina z DVAR.

Pro toho, kdo si chce osvěžit své pozapomenuté statistické znalosti, jsou na listu „db2” v 2_5_3_fce_vyhledavaci.xls vypočteny směrodatné odchylky a rozptyly matematicky, ne funkcemi. Jsou použita stejná data.

Další příklady: =DZÍSKAT(A15:F31;D15;G3:G4) = Suchomel – dělník, který vyrobil maximální počet kusů za směnu.


Copyright Š 2006 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o.

RSS