<< Databázové funkce | Funkce - Obsah | Logické funkce >>

Vyjmutí části textu

 • ČÁST(text;start;počet_znaků)
- vrací část textu (první argument) od pozice start a počet znaků textu
- např. ČÁST(02/2003;1;2) - vrací 02
 • ZLEVA(text;znaky)
- vybere zadaný počet znaků textu z levé strany (minimálně 1 znak)
- pokud chybí argument znaky, vybere se 1 znak
- např. ZLEVA(02/2003;2) = 02
 • ZPRAVA(text;znaky)
- vybere zadaný počet znaků textu z pravé strany (minimálně 1 znak)

Zjištění délky textu

 • DÉLKA(text)

- např. pro DÉLKA(02/2003) - vrací hodnotu 7

Hledání části textu

 • pro vyhledání části textu nebo znaku v textu se používají dvě funkce
 • funkce hledají řetězec znaků, který určuje první argument co, v textu kde
 • pozice vyhledávání start může být určena nepovinným třetím argumentem
 • HLEDAT(co;kde;start)
- umožňuje použití zástupných znaků * a ? v argumentu co
* zastupuje libovolný počet znakků
? zastupuje jediný znak
 • NAJÍT(co;kde;start)
- rozlišuje mezi malými a velkými písmeny
- např. je-li v buňce A1 číslo účtu jako text 16-562759
potom =HLEDAT(-; A1) vrací hodnotu 3
potom =ZPRAVA(A1;DÉLKA(A1)-HLEDAT(-; A1)) vrací 562759 (číslo bez předčíslí)
- např. jsou-li ve sloupci C jména zaměstnanců i s příjmením
potom =HLEDAT( ;C3) - vrací pozici mezery v textu - pro Marie Nejmanová je výsledek 6
potom ZPRAVA(C3;DÉLKA(C3)-HLEDAT( ; C3)) - vrací příjmení zaměstnance

Spojování textů

 • CONCATENATE(text1;text2;...)
- vrací text sloučený z několika textů (až 30 argumentů) do jednoho
- funkci lze nahradit operátorem &
- CONCATENATE(Marie; ;Jirásková) - vrací text Marie Jirásková
- stejný výsledek vrací Marie& &Jirásková
- je-li v A1 součet s hodnotou 17 456,40
potom =CONCATENATE(Celkový součet je ;A1; Kč) vrátí text Celkový součet je 17 456,40 Kč

Převody formátů a formátování

Převod čisla na text

 • HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát)
- argument formát určuje formátování dat - viz dialog Formát buňky -> Číslo
=HODNOTA.NA.TEXT(12,245;"0,0") - vrací 12,2
=HODNOTA.NA.TEXT("5.6.2003";"d. mmmm rrrr") - vrací text 5. června 2003

Převod čísla na text s formátem měny

 • (číslo;desetiny)
- číslo - převáděná hodnota
- desetiny - určuje řád pro zaokrouhlení - nepovinný argument
- kladné číslo určuje počet desetinných míst pro zaokrouhlení
- nula zaokrouhluje na celé číslo
- záporné číslo zaokrouhlí v řádech nalevo od desetinné čárky (tj. zaokrouhlení na desítky, stovky...)
- např. =KČ(256,2;-1) - vrací 260 Kč (formát text)
- např. =KČ(256,2) - vrací 256,20 Kč (formát text)

Převod čísla na text se zaokrouhlením

 • ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(číslo;desetiny;bez_čárky)
- argument desetiny má stejný význam jako u funkce KČ
- argument bez_čárky určuje, zda se oddělují tisíce, miliony atd. mezerou
- PRAVDA ruší oddělování tisíců
- NEPRAVDA a vynechání argumentu zapíná oddělování tisíců
Příklady
=ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(256,2;2) vrací text 256,20
=ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(256,2;-1) vrací text 260
=ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(1256,2;-1) - vrací 1 260
=ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(1256,2;-1;PRAVDA) - vrací 1260 - argument PRAVDA zamezí oddělení tisíců

Převod textu na číslo

 • HODNOTA(text)
- argument text může být číslo v uvozovkách nebo odkaz na buňku obsahující text
- text by měl obsahovat číslo, datum nebo čas - jinak vznikne chyba #HODNOTA!.
- např. =HODNOTA("2500 Kč") vrací číslo 2500

Převod na malá a velká písmena

 • MALÁ(text) - převádí všechna písmena na malá
 • VELKÁ(text) - převádí všechna písmena na velká
 • VELKÁ2(text) - převádí první písmena slov na velká
Příklady:
=MALÁ(Marie Jirásková) - vrací marie jirásková
=VELKÁ(Marie Prečová) - vrací MARIE JIRÁSKOVÁ
=VELKÁ2(marie prečová) - vrací Marie Jirásková

Nahrazování části textu

 • NAHRADIT(starý;start;znaky;nový)
- starý - text nebo odkaz na buňku obsahující text pro nahrazení
- start - určuje počáteční pozici znaků, které budou nahrazeny
- znaky - počet znaků, které budou nahrazeny
- nový - nové znaky, které nahradí původní
Příklady :
=NAHRADIT(2002;3;2;"03") - vrací text 2003
je-li v buňce A1 jméno a příjmení - Marie Jirásková
- potom NAHRADIT(A1;1;HLEDAT(" ";A1);"") - vrátí příjmení - Jirásková
- funkce nahradí text od 1. znaku až po mezeru prázdným řetězcem ("")
 • DOSADIT(text;starý;nový;instance)
- text - text nebo odkaz na buňku obsahující text, v kterém provádíme úpravy
- starý - textový řetězec, který se má v textu nahradit
- nový - nové znaky, které nahradí původní řetězec znaků
- instance - nepovinný argument, určující pořadí výskytu nahrazovaného řetězce
- není-li argument uveden, nahradí se všechny výskyty
Příklady :
je-li v buňce A1 text 25/3/2003
potom =DOSADIT(A1;"/";". ") - vrací text 25. 3. 2003
potom =DOSADIT(D4;"/";".";1) - vrací text 25.3/2003
potom =DOSADIT(D4;!/";".";2) - vrací text 25/3.2003
RSS