<< 22 - CAD systémy | Maturita CAD | 24 - Systém Autodesk Inventor >>

Téma 23 - Systém Autocad

 • vlastnosti, možnosti kreslení, editace a kótování, grafické bloky
 • postupy 3D modelování, vizualizace a rendering

Vlastnosti Autocadu

 • univerzální vektorový grafický systém určená pro tvorbu technické dokumentace
 • umožňuje tvorbu 2D výkresů a 3D objemových modelů
 • umožňuje využití proesních nadstaveb pro strojírenství, stavařinu, elektrotecniku ...
 • produkt americké firmy Autodesk - světově nejvíce rozčířený CAD systém

Kreslící pomůcky

 • souřadný systém, rastr, krok, uchopení, trasování
 • hladinv
  • název, barva, typ a tloušťka čáry
  • viditelnost, editovatelnost a tisknutelnost

Grafické prvky

 • úsečka, bod, oblouk, kružnice, křivka, spline
 • text, šrafy, kóty
 • bloky, bloky s atributy, objemové tvary, plošné tvary

Kreslení a editace

 • využití menu, nástrojových panelů a příkazového řádku
 • tvorba - zadávání souřadnic definičních bodů
 • odvození - ekvidistanty, kopírování, zrcadlení, pole prvků
 • transformace - posun, rotace a změna měřítka
 • uzlová editace - aktivace a posun uzlových bodů

Kótování

 • definice kótovacích stylů - písmo, značky, barvy ...
 • kóty - lineární, průměr, rádius, úhel, odkaz ...

Grafické bloky

 • pojmenované skupiny grafických prvků - opakované prvky, normal. součásti, schematické značky ...
 • bloky s textovými atributy - tabulky, popisová pole, formuláře ...

3D Modelování

 • využití základních tvarů - kvádr, válec, koule, kužel, jehlan ...
 • tažení, rotace a šablonování objemových těles a ploch
 • kombinace tvarů - sjednocení, rozdíl, průnik

Vizualizace modelů

 • přiřazení barev a reálných materiálů - barva, vzor, odrazivost, průhlednost ...
 • nastavení světel - okolní, bodové, směrové - barva, intenzita, stíny ...
 • nastavení prostředí - útlum světla, mlha, barva, gradient, obraz na pozadí ...

Rendering modelů

 • výpočet šíření světla ve 3D scéně - propustnost, lom, odraz, rozptyl, barva, stín ...
 • vytvoření výsledného rastrového obrazu nebo animace na monitor nebo do souboru
RSS