<< 16.Pascal | Témata IT | 18..NET/C# >>

17. Delphi

 • Delphi - vlastnosti, vizuální programování, struktura projektu, vývojové prostředí
 • Komponenty - důležité komponenty, využití a vlastnosti
 • Události - rozdělení, využití pro vstup, zpracování a výstup dat
 • Textový editor - příklad výběru komponent a metod

Delphi

 • Vlastnosti
  • vývojové prostředí původně vyvinuté firmou Borland.
  • k programování úloh se využívá programovací jazyk Object Pascal.
 • Vizuální programování
  • uživatelské prostředí se vytváří pomocí komponent knihovny VCL (Visual Component Library)
  • VCL využívá knihovnu Windows API
 • Vývojové prostředí
  • Pracovní okno - Návrh formuláře - DESIGN, Editor zdrojového kódu - CODE
  • Pomocná okna
   • Editor objektů - OBJECT INSPECTOR
   • Okno nástrojů (komponent) - TOOL PALETTE
   • Prohlížeč struktury - STRUCTURE
   • Správce projektu - PROJECT MANAGER
 • Struktura projektu
  • DPR - soubor projektu Delphi - otevírá soubory projektu PROJETS (BDSPROJ - nové verze od 2005)
  • PAS - soubory programových kódů Pascalu - programové jednotky UNITS
  • DFM - soubory formulářů - textové soubory s definicemi vlastností formuláře
  • RES - soubor zdrojů - soubor pro kompilaci ikon a bitmap aplikace
  • EXE - Kompilovaný soubor - spustitelný program

Komponenty a události

 • Důležité komponenty
  • Formulář FORM - Name, Caption, Width, Height, Color ...
  • Tlačítko BUTTON - Name, Caption, Left, Top ...
  • Popisek LABEL - Name, Caption, Font ...
  • Vstupní pole EDIT - Text, ReadOnly, Enabled ...
  • Seznamy LISTBOX, COMBOBBOX - Items, ItemIndex
  • Textové pole MEMO, RICHEDIT - Text, Lines, Clear, Select, Copy, Add, Delete, Load, Save
  • Roletové menu - MAINMENU - Items, Caption, Enabled, ShortCut ...
  • Dialogy - OPEN, SAVE, PRINT, FONT, COLOR ...
  • Časovač TIMER - Enabled, Interval ...
 • Důležité události
  • Události klávesnice - KeyPress, KeyUp, KeyDown ...
  • Události myši - Click, DblClick, MouseUp, MouseDown, MouseMove, MouseWheel ...
  • Běhové události - Create, Activate, Change, Close, Resize ...

Zpracování dat

 • Vstup dat
  • využití editačního pole EDIT
   • propojení se stiskem tlačítka pro potvrzení nebo s událostmi OnChange a KeyPress
  • využití funkce InputBox
  Jmeno:= InputBox('Zadejte jméno', 'Zadejte prosím jméno a příjmení: ');
  • využití dalších komponent - LISTBOX, MEMO (COMBOBOX, CHECKBOX, RADIOBUTTON)
procedure TOkno.tlacitkoPocitejClick(Sender: TObject);
var a,b,v,w1,w2,plocha,objem: real;
begin
  a:=StrToFloat(poleStranaA.Text);
  b:=StrToFloat(poleStranaB.Text);
  v:=StrToFloat(poleVyskaV.Text);
  w1:=sqrt(sqr(b/2)+sqr(v));
  w2:=sqrt(sqr(a/2)+sqr(v));
  plocha:=a*b+a*w1+b*w2;
  objem:=(a*b*v)/3;
  polePlocha.Text:=FloatToStrF(plocha, ffFixed, 8, 2);
  poleObjem.Text:=FloatToStrF(objem, ffFixed, 8, 2);
end;
 • Konverze dat
  • využití konverzních funkcí
   • StrToInt - text <--> celá čísla - IntToStr
   • StrToFloat - text <--> reálná čísla - FloatToStr
 • Kontrola dat
  • využití vyjímek pomocí konstrukce TRY - EXCEPT
    try 
     {chráněné příkazy} 
    except 
     on {typ_výjimky} do {příkazy}
    end;
 try
   x := StrToInt(Edit1.Text);
  except
   on Exception do ShowMessage('Byly zadány nevyhovující údaje');
  end;
 • Výstup dat
  • využití pole EDIT a atributem ReadOnly
  • využití popisku LABEL
  • využití zobrazení hlášky ShowMessage

Textový editor

 • podrobný popis rozdílů - použité komponenty, možnosti zpracování textů
Zvětšit
Zvětšit
RSS