<< 22.CAD - 2D kreslení v Autocadu | Témata VYT | 24.CAD - Systém Autodesk Inventor >>

23. CAD – 3D modelování v Autocadu

 • objemové modelování - podstata, orientace v prostoru, techniky modelování
 • vizualizace modelů - typy zobrazení, osvětlení a stíny, materiály, rendering

Autocad 3D

3D modelování

 • grafická simulace prostorových objektů a scén

Plošné modelování

 • tvorba objektů pomocí plošných sítí s nulovou tloušťkou
 • modelování složitých tvarů - kerosérie, terén, postavy, zvířata, rostliny ...
 • tvorba objektů a scén pro reklamu, filmy, počítačové hry, design, architektura ...

Objemové modelování

 • tvorba tvarově jednodušších objektů s vnitřní výplní modifikací základních těles
 • modelování běžných objektů - obrobky, odlitky, stroje, nábytek, domy ....
 • tvorba výrobní dokumentace ve strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice

Orientace v prostoru

Pohledy

 • kolmé - zepředu FRONT, zezadu BACK, shora TOP, zdola Bottom, zleva LEFT, zprava RIGHT
 • šikmé - ISO pohledy - pod výškovým úhlem 45° - JZ, JV, SZ, SV
 • uživatelské - vlastní natočení v prostoru

Souřadné systémy

 • GSS - globální SS - výchozí pravoúhlý souřadnicový systém se základní konstrukční rovinou XY
 • USS - uživatelský SS - příkaz pro změnu polohy konstrukční roviny v prostoru
 • DSS - dynamický SS - pomůcka pro automatické polohování konstrukční roviny podle plochy tělesa
Zvětšit

Autocad - postupy objemového modelování

Nastavení Autocadu

 • zapnutí 3D pracovního prostoru
  • zobrazení karet s nástroji pro modelování

Základní tělesa

 • hranol, klín, válec, koule, kužel, jehlan ...

Tažení z profilů

 • tvorba profilů
  • 2D tvary - uzavřené křivky - kružnice, obdélník, polygon ...
  • 2D plochy - vytvoření z 2D tvaru - příkaz Oblast
 • tažení a rotace profilu - příkaz Vytáhni, Orotuj
 • vytažení po křivce (trajektorii) - potrubí, kabelové svazky
 • šablonování z několika profilů - složité tvary - karosérie, trupy lodí a letadel, křídla

Kombinace těles

 • získání složitých tvarů z jednoduchých logickými operacemi (simulace obrábění a svařování)
  • sjednocení, rozdíl a průnik těles

Editace těles

 • zaoblení, zkosení, rozdělení a oddělení zadanou rovinou

Transformace v prostoru

 • využití 3D posunu a otočení

Vizualizace modelů

Typy zobrazení

 • přednastavené styly - 2D drát, 3D drát, Skrytý, Koncepční, Realistický

Světla a stíny

 • sluneční - směr závislý na nastavení datumu, času a geografické poloze
 • denní - celkové osvětlení scény
 • bodové (žárovka) a směrové (reflektor)
  • možnost nastavení - barva, intenzita, dosah, vrhání stínů

Materiály

 • vytvoření vlastních materiálů nebo využití knihovny materiálů
 • možnost nastavení - barva, textura, průhlednost, odrazivost

Rendering

 • výpočet bodů pro rastrový obraz scény a uložení do BMP, JPG, PNG nebo GIF
 • pozadí - barva, přechod, rastrový obraz
 • efekty prostředí - mlha, kouř ...
RSS