<< 21.CAD - CAD systémy | Témata VYT | 23.CAD - 3D modelování v Autocadu >>

22. CAD - 2D kreslení v Autocadu

 • Autocad - ovládání a nastavení, možnosti kreslení a editace
 • vlastnosti prvků, hladiny, školní norma CAD, grafické bloky

Autocad

 • univerzální vektorový grafický systém určená pro tvorbu technické dokumentace
 • umožňuje tvorbu 2D výkresů a 3D objemových modelů
 • umožňuje využití profesních nadstaveb pro strojírenství, stavařinu, elektrotecniku ...
 • produkt americké firmy Autodesk - celosvětově nejvíce rozšířený CAD systém

Ovládání

 • panel pro rychlý přístup, pás karet, karty, skupiny
 • příkazové řádky, stavový pruh s kreslicími pomůckami

Nastavení

 • Soubor - Možnosti
  • barvy, pracovní prostor, karty, ukotvitelné panely, soubory
  • kreslící pomůcky - souřadný systém, rastr, krok, uchopení, trasování

Grafické prvky

 • úsečka, bod, oblouk, kružnice, křivka, spline
 • text, šrafy, kóty
 • bloky, bloky s atributy, objemové tvary, plošné tvary

Kreslení a editace

 • využití karet a příkazového řádku
 • tvorba - zadávání souřadnic definičních bodů číselně a polohováním myší
 • odvození - ekvidistanty, kopírování, zrcadlení, pole prvků
 • transformace - posun, rotace a změna měřítka
 • uzlová editace - aktivace a posun uzlových bodů

Kótování

 • definice kótovacích stylů - písmo, značky, barvy ...
 • kóty - lineární, průměr, rádius, úhel, odkaz ...

Grafické bloky

 • pojmenované skupiny grafických prvků - opakované prvky, normal. součásti, schematické značky ...
 • bloky s textovými atributy - tabulky, popisová pole, formuláře ...

Vlastnosti grafických prvků

 • základní - barva, typ, tloušťka

Hladiny

 • souhrnné pojmenované vlastnosti grafických prvků
 • zpřehlednění výkresu - obrysy, osy, kóty, šrafy, pohledy, části výkresu
 • rychlé přiřazení základních vlastností
 • možnost nastavení speciálních vlastností
  • viditelnost, průhlednost (nové), editovatelnost, tisknutelnost

Školní norma CAD

RSS