<< 16.Programování webu | Témata WEB | 18.Programování v javascriptu >>

17. Javascript

 • Javascript - vlastnosti, využití, začlenění, syntaxe
 • Proměnné - deklarace, datové typy, vstup a výstup dat
 • Funkce - syntaxe, využití, vazba na formulář, příklad výpočtu ve formuláři

Javascript

 • Vlastnosti
  • klientský programovací jazyk pro webové stránky interpretovaný v prohlížeči
  • programové skripty vloženy přímo do html kódu nebo připojeny odkazem v hlavičce
  • syntaxe podobná jazykům Java a C, pracuje s objekty, rozlišuje velikost písmen, příkazy odděleny středníkem
 • Využití
  • dynamické prvky ve stránkách - efekty, kurzory, obrázkové galerie, hodiny, vysouvací menu ...
  • zpracování dat a událostí formulářů - vstup, kontrola, výpočet a výstup dat
 • Začlenění
  • začlenění do hlavičky nebo těla stránky pomocí tagu <script>
   • <script>obsah skriptu</script>
  • připojení ke stránce pomocí tagu <script> v hlavičce stránky
   • <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="cesta k externímu souboru"></script>
 • Syntaxe
 • příklad zadání poloměru pro výpočet plochy kruhu
<script>
  document.write("A toto napsal JavaScript");
</script>

Proměnné

 • Deklarace
  • deklarace - pomocí klíčového slova VAR - var proměnná = hodnota
  • název - první znak písmeno, dále čísla a speciální znaky, záleží na velikosti písmen
  • typ - datový typ je určen přiřazením hodnoty
 • Datové typy
  • Čísla - celá (integer), desetinná číslo (float), exponenciální, hexadecimální hodnota
  • Znaky - (char)
  • Řetězce - znakové řetězec (string) - "Toto je řetězec" 'Toto je také řetězec'
  • Logické hodnoty (boolean) - true x false
  • Datová pole - indexovaná řada hodnot stejného typu
   • var dny = new Array() - deklarace pole dny
   • var dny[3] = ["středa"] - přiřazení třetího prvku pole
 • Zpracování dat
  • Vstup dat
   • prompt - metoda objektu Window
    • r=parseFloat(prompt("Zadej poloměr :",0));
   • <INPUT> - vstupní pole formuláře
    • <FORM name="vstup"> <INPUT type="text" name="R">
  • Výstup dat
   • alert - metoda alert objektu window
   • document.write - metoda write objektu document
   • <input> - formulářové pole
   • innerHTML a innerText
  • Konverze dat
   • parseFloat(x) - převod řetězce x na desetinné číslo
   • parseInt(x) - převod řetězce x na celé číslo
  • Matematické operace
   • standardní operátory - + - * /
   • logické operace - > < >= <=, rovnost ==, nerovnost !=, nebo ||, zároveň &&
   • matematické funkce - využití objektu Math
    • (Math.abs(-451), Math.cos(45), Math.random(), Math.round(23.356), Math.sqrt(9), Math.PI
  • Příklad výpočtu
<script>
  var r,S;		           //deklarace proměnných
  r=parseFloat(prompt("Zadej poloměr :",0)); //vstup
  S=Math.PI*r*r;               //výpočet
  document.write("<h4>S = "+S+"</h4>");   //výstup
</script>

Funkce

 • samostatná pojmenovaná část programu (skriptu)
 • umožňuje získávat hodnoty (parametry), se kterými bude skript pracovat a může hodnoty vracet
 • Syntaxe zápisu
<script>
 function napis(){
 document.write("ahoj");
 }
</script>
<input type="button" onClick="napis();" value="napiš ahoj" />
 • Příklad výpočtu ve formuláři
<html>
 <script>
   function plocha(){
   var r,S;		        //deklarace proměnných
   r=document.vypocet.polomer.value; //vstup z formuláře - pole polomer
   S=Math.PI*r*r;           //výpočet
   document.vypocet.vysledek.value=S; //výstup do formuláře - pole vysledek
   }
 </script>
 <form name="vypocet">
   R = <input type="text" name="polomer" size="10"> 
   <input type="button" value= "Vypocti" onClick= "plocha()"> <br>
   S = <input type="text" name="vysledek" size="25">
 </form>
</html>
RSS