<< Studentská tombola | C# - cvičení | Kalkulačka >>

Zadání

 • Vytvořte v CS aplikaci pro pro evidenci žáků
 • Evidujte ID, Jméno, CJ, AJ, MAT, IT
  • pomocí roletového menu vyvolejte dialog pro otevření textového souboru
  • zajistěte čtení dat z textového souboru do dvojrozměrného pole včetně výpočtu průměru ze zadaných známek
  • vypište v multiline textboxu (listView, gridView) obsah textového souboru
  • umožněte výběr studenta a editaci jeho dat včetně zpětného uložení do souboru

Textový testovací soubor

1,Jiří Paleček,1,2,1,6
2,Karel Zeman,2,2,4,1
3,Hana Koblasová,3,3,2,2
4,Petr Černý,4,3,2,3

Ukázka kódu

public void otevřítToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Stream myStream = null;
      OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
      openFileDialog1.InitialDirectory = "d:\";
      openFileDialog1.Filter = "txt soubory (*.txt)|*.txt|Všechny soubory (*.*)|*.*";
      openFileDialog1.FilterIndex = 1;
      openFileDialog1.RestoreDirectory = true;
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        try
        {
          if ((myStream = openFileDialog1.OpenFile()) != null)
          {
            using (myStream)
            {
              // Insert code to read the stream here.
              string jménoSouboru = openFileDialog1.FileName;
              Encoding kódování;
              kódování = Encoding.UTF8;
              StreamReader sr = new StreamReader(jménoSouboru, kódování);

              int početŘádků = 4;
              int početPoložek = 5;
              int čísloPoložky = 0;
              int čísloŘádku = 0;

              string řádek;
              string[] řádky = new string[početŘádků];
              string[] položky = new string[početPoložek];
              string[,] data = new string[početŘádků,početPoložek];

              while ((řádek = sr.ReadLine()) != null )
              {
                řádky[čísloŘádku] = řádek;
                položky = řádky[čísloŘádku].Split(',');
                foreach (string položka in položky)

                {
                  data[čísloŘádku, čísloPoložky] = položka;
                  čísloPoložky++;
                }
                čísloPoložky = 0;
                cbJméno.Items.Add(data[čísloŘádku, 0]);
                čísloŘádku++;
               }
              tbText.Lines = řádky;
              sr.Close();
            }
          }
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show("Error: Could not read file from disk. Original error: " + ex.Message);
        }
      }
    }
RSS