<< Programové struktury | Programování - C# | Práce se soubory >>

Deklarace proměnných

 • Proměnná - pojmenované místo v paměti (odkaz) pro uložení dat
 • Datový typ - určuje způsob uložení dat a možnosti zpracování
 • Deklarace - vymezení datového typu před použitím proměnné
  • datovýTyp názevProměnné ;
   • int stranaA ;
  • datovýTyp názevProměnné = hodnota ;
   • char znak = 'A' ;

Rozdělení datových typů

Hodnotové

 • hodnota uložena přímo v paměti - zásobník (stack)
 • Celá čísla INT
Zvětšit
 • Desetinná čísla FLOAT, DOUBLE, DECIMAL
Zvětšit
 • Logický typ BOOL
Zvětšit
 • Znak CHAR
Zvětšit

Odkazové

 • Znakový řetězec - STRING
  • pro práci s řetězci
  • řetězec je posloupnost (pole) znaků - slovo, věta ...
  • řetězec se zapisuje do uvozovek
 • Objekt - OBJECT
  • kořenový typ
  • každý datový typ je odvozen právě z datového typu object
  • odvozování tříd je základním principem objektově orientovaného programování (OOP)
  • odvozená třída zdědí po základní třídě vlastnosti a metody a k tomu přidá novou funkčnost
  • vlastnosti a metody základní třídy již není potřeba znovu definovat
  • typ object již obsahuje několik základních metod Equals(), GetHashCode(), GetType() a ToString()
Zvětšit

Datové pole

 • datová struktura, která obsahuje více položek stejného datového typu
 • k jednotlivým položkám se přistupuje pomocí indexu (celočíselná proměnná)
 • první prvek pole má index 0, poslední pak n-1 v případě, že má pole n prvků.

Deklarace pole

 • pro vytvoření referencí - odkazů na data
  • datovýTyp[] názevPole;
 • pro vyhrazení paměti pro prvky pole
  • datovýTyp[] názevPole = new datovýTyp[početPrvků];

Přístup k prvku s indexem i

 • názevPole[i];
RSS