<< Vlastnosti Pascalu | Pascal - obsah | Datové typy v Pascalu >>

Přehled programových struktur

Sekvence příkazů BEGIN - END

 • skupina příkazů, které se vykonávají za sebou - sekvenčně
 • využití klíčových slov BEGIN a END
 • jednotlivé příkazy se oddělují středníkem
 • za BEGIN a poslední příkaz se středník nezapisuje
  • vzniká zbytečně prázdný příkaz
begin
  Příkaz 1;
  Příkaz 2;
  ...... ;
  Příkaz n
end;

Podmíněný příkaz IF

Neúplná podmínka IF - THEN

 • nejprve se vyhodnotí podmínka za příkazem if
 • pokud má hodnotu true, provede se Příkaz1
 • pokud má hodnotu false, neprovede se nic, příkaz je bez účinku.
if Podmínka then Proces1 ;

Úplná podmínka IF - THEN - ELSE

 • nejprve se vyhodnotí podmínka za příkazem if
 • pokud má hodnotu true, provede se Příkaz1
 • pokud má hodnotu false, provede se Příkaz2
if Podmínka then Příkaz1
->else Příkaz2 ;

Příklady

if (a > b) then a := a - b
else b := b - a ;
if (a > c) then
begin
s := s + a ;
z := z * c
end
else c := c - a ;
if (a > d) then s := s + a
else
begin
a := -a ;
z := z + 1
end;

Cykly

 • příkazy cyklů umožňují opakování příkazů nebo sekvencí příkazů
 • Pascal nabízí tři druhy cyklů :
  • 1. cyklus řízený proměnnou - for
  • 2. cyklus řízený splněním počáteční podmínky - while
  • 3. cyklus řízený splněním koncové podmínky - repeat.

Cyklus FOR

 • cyklus řízený proměnnou
 • počet opakování je dán řídící celočíselnou proměnnou (počítadlo cyklu)
 • počet opakování nastavují mezní hodnoty proměnné
 • hodnota celočíselné řídící proměnné se v každém cyklu zvyšuje nebo snižuje o 1

Syntaxe

 • Cyklus s rostoucí řídící proměnnou
for ridici_prom := pocatecni_hodn to koncova_hodn do ||
begin
Prikaz1 ;
Prikaz2 ;
...
PrikazN ;
end;
 • Cyklus s klesající řídící proměnnou
for ridici_prom := pocatecni_hodn downto koncova_hodn do ||
begin
Prikaz1 ;
Prikaz2 ;
...
PrikazN ;
end;

Příklad

for rp := 1 to 10 do
begin
pole[rp] := 15 * rp ;
a := 10 + rp / 2 ;
end;

Cyklus WHILE

 • cyklus řízený vstupní podmínkou
 • při splnění podmínky dojde k provedení příkazů v cyklu
 • při nesplnění podmínky se cyklické zpracování ukončí a provádí se další příkazy
 • možno přeložit "dokud platí podmínky, pak vykonej příkazy cyklu"

VD a syntaxe

-.

while Podminka do Prikaz ;

 • cyklus nemusí být vůbec použit (při nesplnění podmínky hned na počátku)

Cyklus REPEAT

 • cyklus řízený výstupní podmínkou
 • při nesplnění podmínky dojde k opětovnému provedení příkazů v cyklu
 • při splnění podmínky se cyklické zpracování ukončí a provádí se další příkazy
 • možno přeložit "vykonej příkazy cyklu a pokud neplatí podmínka, tak příkazy znovu opakuj"

VD a syntaxe

repeat

Příkaz;

until Podmínka ;

 • příkazy cyklu budou vykonány vždy alespoň jednou
 • sekvence příkazů je uzavřena v cyklu klíčovými slovy repeat - until
 • tato slova nahradí begin - end

Větvení programu - přepínač CASE - OF

 • přepínač umožňuje vícenásobně větvit strukturu programu vyhodnocením podmínky
 • využívá se příkaz case.

VD a syntaxe

case Podminka of
Vysledek1 : Prikaz1 ;
Vysledek2 : Prikaz2 ;
Vysledek3 : Prikaz3 ;
...
...
VysledekN : PrikazN
else
PrikazP
end;

Příklad

case den of
pondeli ..patek : writeln('Tento den je pracovni den.') ;
sobota : writeln('Tento den je sobota.') ;
else
writeln('Tento den je nedele.') ;
end;
RSS