<< 5. CAD systémy - Visio | Témata PGR+MUM+WEB | 7. Technické modelování - Inventor >>

6. Technická dokumentace - Autocad

 • Autocad - vlastnosti a využití, ovládání a nastavení, kreslicí pomůcky, soubory a šablony
 • Kreslení a editace- grafické prvky, vlastnosti, hladiny.školní norma CAD, možnosti editace
 • Objemové modelování - 3D pohledy, souřadné systémy, postupy, kombinace a úpravy těles, vizualizace a rendering

Autocad

Vlastnosti a využití

 • univerzální vektorový grafický editor určený pro tvorbu technické dokumentace
 • produkt americké firmy Autodesk - celosvětově nejvíce rozšířený CAD systém
 • umožňuje tvorbu 2D výkresů i 3D objemových modelů
 • umožňuje využití profesních nadstaveb pro strojírenství, stavebnictví, architekturu, elektrotechniku, geografii ...

Ovládání a nastavení

 • Ovládání
 • panel pro rychlý přístup, pás karet, karty, panely
 • příkazový řádek, stavový pruh s kreslicími pomůckami
 • Nastavení
 • Autocad - Možnosti - hlavní dialog
  • soubory, barvy, pracovní prostor, karty, ukotvitelné panely....
 • Kreslící pomůcky
  • souřadný systém, rastr, krok, uchopení, trasování ...

Soubory a šablony

 • DWG - základní výkresový typ souboru
 • DWT - šablona s nastavením vlastností, stylů a pomůcek
 • DXF - univerzální exportní typ souboru

Kreslení a editace

Grafické prvky

 • úsečka, bod, oblouk, kružnice, křivka, spline
 • text, šrafy, kóty
 • bloky, bloky s atributy, objemové tvary, plošné tvary

Kreslení a editace

 • využití karet a příkazového řádku
 • tvorba - zadávání souřadnic definičních bodů číselně a polohováním myší
 • odvození - ekvidistanty, kopírování, zrcadlení, pole prvků
 • transformace - posun, rotace a změna měřítka
 • uzlová editace - aktivace a posun uzlových bodů

Vlastnosti prvků

 • geometrické - typ, poloha, rozměr
 • vizuální - barva, typ a tloušťka čáry

Hladiny

 • souhrnné pojmenované vlastnosti grafických prvků
 • zpřehlednění výkresu - obrysy, osy, kóty, šrafy, pohledy, části výkresu
 • rychlé přiřazení základních vlastností + možnost nastavení speciálních vlastností
  • viditelnost, průhlednost, editovatelnost, tisknutelnost

Školní norma CAD

 • standardní nastavení rámečků, popisových polí, měřítka, hladin, stylu textů a kót
 • rychlé výchozí nastavení a sjednocení vzhledu školní dokumentace pomocí školních šablon

Objemové modelování

3D pohledy

 • kolmé - zepředu FRONT, zezadu BACK, shora TOP, zdola Bottom, zleva LEFT, zprava RIGHT
 • šikmé - ISO pohledy - pod výškovým úhlem 45° - JZ, JV, SZ, SV
 • uživatelské - vlastní natočení v prostoru
 • využití pohledové kostky ViewCube a prostorové ikony souřadného systému
 • přednastavené styly zobrazení - 2D drát, 3D drát, Skrytý, Koncepční, Realistický

Souřadné systémy

 • GSS - globální SS - výchozí pravoúhlý souřadnicový systém se základní konstrukční rovinou XY
 • USS - uživatelský SS - příkaz pro změnu polohy konstrukční roviny v prostoru
 • DSS - dynamický SS - pomůcka pro automatické polohování konstrukční roviny podle plochy tělesa

Postupy modelování

 • Základní tělesa - hranol, klín, válec, koule, kužel, jehlan ...
 • Tažení a rotace profilů
  • využití uzavřených křivek a oblastí (ploch)
  • tažení a rotace profilu - příkaz Vytáhni, Orotuj
  • vytažení po křivce (trajektorii) - potrubí, kabelové svazky
  • šablonování z několika profilů - složité tvary - karosérie, trupy lodí a letadel, křídla

Kombinace a úpravy těles

 • získání složitých tvarů z jednoduchých logickými operacemi (simulace obrábění a svařování)
  • sjednocení, rozdíl a průnik těles
 • zaoblení, zkosení, rozdělení a oddělení zadanou rovinou
 • využití 3D posunu a 3D otočení

Vizualizace a rendering

 • reálné zobrazení 3D modelů a scén
 • osvětlení pomocí světel a nastavení stínů
 • nastavení vlastnosti materiálů - barva, textura, průhlednost, odrazivost
 • Rendering
  • výpočet bodů pro rastrový obraz scény
  • nastavení pozadí - barva, přechod, rastrový obraz
  • efekty prostředí - mlha, kouř ...
 • uložení do BMP, JPG, PNG nebo GIF
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
RSS