<< 17. Pascal - algoritmy | Příklady | 19. Pascal - cykly >>

Zadání

Vývojový diagram

  • vytvořte algoritmus pro výpočet BMI formou vývojového diagramu
  • pro zobrazení výsledku (nadváha, v normě, podváha) využijte 3 podmínky řazené za sebou

Program

  • v DEV-Pascalu vytvořte program pro výpočet indexu BMI (Body Mass Index)
  • program ukládejte ve složce Dokumenty jako BMI.PAS a BMI.EXE
  • zajistěte zadání hmotností M (kg) a výšky V (cm)
  • zajistěte výpočet a výpis hodnoty BMI podle vzorce : BMI = M / (V/100)2
- vypište v programu výsledek podle hodnoty BMI :
- BMI < 18 - podváha
- BMI = 18 - 28 - v normě (i >= 18) and (i<= 28) - vzor složené podmínky
- BMI > 28 - nadváha
RSS