<< 20.Delphi - vizuální programování | Témata VYT | 22.CAD - 2D kreslení v Autocadu >>

21. CAD - CAD systémy

 • CAD systémy - rozdělení, typy, výhody a využití CAD v technické praxi
 • Autocad - vlastnosti, využití, ovládání, kreslicí pomůcky, grafické prvky

CAD systémy

 • CA .. - počítačová podpora technických činností
 • CAD - Computer Aided Design - počítačem podporovaný návrh (konstruování)

Typy a rozdělení CAD systémů

 • Podle zaměření
  • Strojírenské - Autocad Mechanical, SolidWorks, SolidEdge, Inventor
  • Stavařské - Autocad Archtectural, Revit Architecture
  • Elektrotechnické - Autocad Electrical
  • Geografické - Autocad Map 3D
 • Podle rozsahu
  • malé CAD systémy - 2D (Autocad, Design CAD)
  • střední CAD systémy - 3D parametricky (Inventor)
  • velké CAD systémy - 3D + moduly IS, PLM, CAM (Catia)

Využití CAD v Technické praxi

 • TPV - technická příprava výroby - návrh, výpočty, konstrukce, technologie, ekonomika
 • KPV - konstrukční příprava - využití CAD
 • TGPV - technologická příprava - využití CAPP (CA Process Planning)
 • PRV - příprava výroby - využití CAM (CA Mashining)

Hlavní výhody použití CAD

 • zkrácení etapy TPV - konkurenceschopnost, prosperita
 • zvýšení kvality TPV - snadná aplikace norem a postupů pro zajištění kvality
 • dostupnost informací - sdílení dat a informací v počítačové síti firmy

Autocad

 • univerzální vektorový grafický systém určená pro tvorbu technické dokumentace
 • umožňuje tvorbu 2D výkresů a 3D objemových modelů
 • umožňuje využití proesních nadstaveb pro strojírenství, stavařinu, elektrotechniku ...
 • produkt americké firmy Autodesk - světově nejvíce rozčířený CAD systém

Kreslící pomůcky

 • souřadný systém, rastr, krok, uchopení, trasování, klávesové zkratky...

Grafické prvky

 • úsečka, bod, oblouk, kružnice, křivka, spline
 • text, šrafy, kóty
 • bloky, bloky s atributy, objemové tvary, plošné tvary
 • Vlastnosti prvků
  • barva, typ a tloušťka čáry
  • hladiny - pojmenované skupiny prvků s nastavenými vlastnostmi - obrys, osy, kóty...
   • možnost nastavit viditelnost, editovatelnost a tisknutelnost

Kreslení a editace

 • využití menu, nástrojových panelů a příkazového řádku
 • tvorba - zadávání souřadnic definičních bodů
 • odvození - ekvidistanty, kopírování, zrcadlení, pole prvků
 • transformace - posun, rotace a změna měřítka
 • uzlová editace - aktivace a posun uzlových bodů

Kótování

 • definice kótovacích stylů - písmo, značky, barvy ...
 • kóty - lineární, průměr, rádius, úhel, odkaz ...

Grafické bloky

 • pojmenované skupiny grafických prvků - opakované prvky, normal. součásti, schematické značky ...
 • bloky s textovými atributy - tabulky, popisová pole, formuláře ...
RSS