<< 18.Programování v javascriptu | Témata WEB | 20.Programování v PHP >>

19. PHP

 • PHP - vlastnosti, využití, začlenění, syntaxe
 • Proměnné - deklarace, datové typy, vstup a výstup dat
 • Zpracování dat - vazba skriptu na formulář, příklad výpočtu ve formuláři

PHP

 • Vlastnosti
  • vznik v roce 1996 pro programování webu - Personal Home Page
  • Hypertext Preprocesor - komplexní programovací systém, verze 5 od 2004
  • server pomocí preprocesoru vykoná příkazy začleněné do webové stránky a vrací výsledná data do prohlížeče
  • syntaxe podobná jazyku C, množství hotového kódu i funkčních aplikací (Open Source)
  • spolupráce s databázovým systémem - MySQL (Open Source)
 • Podmínky využití
  • webhosting se serverem Apache, preprocesorem PHP a systémem MySQL (Open Source)
  • lokální instalace pro vývoj a testování - systémy XAMPP, WAMP, LAMP (Apache+PHP+MySQL)
 • Začlenění skriptů
  • Použití skriptu - pomocí znaku ?
   • <? ... obsah skriptu ... ?> nebo <?php ... obsah skriptu ... ?>
  • Použití externího skriptu - pomocí funkce include()
   • <?php include("funkce.php");>
 • Syntaxe
  • Středník - odělení příkazů, funkcí a struktur
  • Složené závorky - seskupení příkazů {proces 1; proces 2; proces 3;}
  • Komentáře - // jednořádkový, /* víceřádkový */
 • Výpis textu
  • využití echo ("text"), nebo print ("text")
   • možnost spojování textu tečkou
   • možnost použití HTML tagů
   • problémy se speciálními znaky - ", ', /, \, <>
    • předsazení zpětného lomítka - \
    • použití escape sekvence <|&lt; >|&gt;
<?php 
 echo ("vypíše text a zalomí řádek <br />");
 echo (""Text v uvozovkách"");
 print ("Výpis zdrojového kódu</br>");
 print ("<body bgcolor="red">");
?>

Proměnné

 • Deklarace
  • název začíná znakem $, obsahuje písmena, čísla, tečku, podtržítko
  • závisí na velikosti písmen, deklarace typu je automatická přiřazením hodnoty pomocí =
  • hodnota se zadává přiřazením pomocí operátoru =
 • Datové typy
  • Celá čísla - Integer - kladná a záporná celá čísla
  • Desetinné číslo - Float nebo Real - kladná i záporná čísla s přesností 14 desetinných míst
  • Logický typ - Boolean - uchovává hodnotu TRUE a FALSE (na velikosti písmen nezáleží)
  • Řetězec - String - řetězce znaků neomezené délky
 • Příklad deklarace
<?php
 $mam_malo_penez = TRUE; //logický typ
 $plat = 10000;     //celocíselný typ
 $disketa = 3.5;     //desetinné císlo
 $prohlaseni = "Práve se vracím z pražského hradu! ..." ;//retezec
 // Výpis hodnot
 echo $mam_malo_penez."<BR>";
 echo $plat."<BR>";
 echo $disketa."<BR>";
 echo $prohlaseni."<BR>";
?>

Zpracování dat

 • Výrazy
  • aritmetické operace - +, -, *, /
  • zkrácený zápis - ++ ($a=$a+1), -- ($a=$a-1), $a += $b ($a = $a + $b)
  • logické operace - ==, !=, <, >, ||, &&, ! - rovnost, nerovnost, nebo, zároveň, negace
 • Vazba mezi formulářem a skriptem
 • Formulář pro zadání a odeslání dat
  • přenos dat z formuláře zajistí metoda GET
  • vazbu na skript zajistí atribut action
  • data zpracuje skript ve stránce vypocet.html(php)
<html>
	<head>
		<title>Formulář</title>
	</head>
	<body>
		<form action="vypocet.php" method="GET">
			<input type="text" name="prvni" /><br />
			<input type="text" name="druhe" /><br />
			<input type="text" name="treti" /><br />
			<input type="submit" />
		</form>
	</body>
</html>
 • Skript ve stránce vypocet.html(php)
  • přenos dat proběhne přes adresní řádek
  • vypocet.html?jmeno1=hodnota1&jmeno2=hodnota2&...
  • data se načtou pomocí $_GET["jmeno"]
<html>
 <head>
  <title>Výpočet</title>
 </head>
 <body>
  <?php
    $prvni = $_GET["prvni"];
    $druhe = $_GET["druhe"];
    $treti = $_GET["treti"];
    echo "Celkový součet : ".($prvni+$druhe+$treti);
  ?>
 </body>
</html>
RSS