<< | Datové typy | Boolean >>

Datový typ INTEGER

  • množina celých čísel
  • definice podmnožin s různým rozsahem a použitou velikostí paměti

Celočíselné podtypy

Typ

Rozsah

byte/bitů

shortint

-128 .. 127

1/8

integer

-32 768 .. 32 767

2/16

longint

-2 147 483 648 .. 2 147 483 647

4/32

byte

0 .. 255

1/8

word

0 .. 65 535

2/16

comp

-263 + 1 .. 263 - 1

8/64

Základní operace pro datový typ Integer

Operátor

Význam

+

sčítání

-

odčítání nebo unární operace změny znaménka

*

násobení

div

celočíselné dělení (celá část po dělení)

mod

zbytek po celočíselném dělení (Tato operace pro dva argumenty i mod j je definována takto: je-li j <= 0, nastane při výpočtu chyba. Jinak se i mod j rovná hodnotě i - (k * j) pro takové celé k, pro které je 0 <= i mod j < j

Relační operace pro datový typ Integer

Operátor

Význam

=

rovnost

<>

nerovnost

<

menší než

>

větší než

<=

menší nebo rovno

>=

větší nebo rovno

  • výsledkem je logická hodnota true (pravda), v opačné případě false (nepravda).

Standardní funkce pro datový typ Integer+'

Funkce

Význam

abs(i)

zjistí absolutní hodnotu čísla i

sqr(i)

vypočte druhou mocninu čísla i

odd(i)

vrátí logickou hodnotu true, pokud je i liché číslo, jinak vrátí logickou hodnotu false

RSS