<< Seznam jmen | Cvičení - obsah | Jednoduchý textový editor >>

Zadání

 • vytvořte program pro vystavení objednávky na nákup notbooku s funkcemi :
  • zadání osobních dat objednavatele
  • konfigurace typu, RAM a HDD notebooku
  • zadání servisních podmínek a dopravy
  • zobrazuje ceny pro vybrané parametry
  • průběžně zobrazuje celkovou cenu objednávky
  • vygeneruje a zobrazí v novém okně textový soubor objednávky s možností uložení a vytištění
  • umožní opakované zadání a ukončení

Příklad grafického řešení programu

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit

Ukázky kódu

unit form; // Okno hlavního formuláře

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Objed;

type
 TOknoForm = class(TForm)
  PopisekJmeno: TLabel;
  PopisekPrijmeni: TLabel;
  PopisekAdresa: TLabel;
  PopisekParametry: TLabel;
  PopisekCeny: TLabel;
  PopisekDoprava: TLabel;
  PoleJmeno: TEdit;
  PolePrijmeni: TEdit;
  PoleAdresa: TEdit;
  ComboTyp: TComboBox;
  ComboRam: TComboBox;
  ComboHdd: TComboBox;
  RadioOsobni: TRadioButton;
  RadioBalik: TRadioButton;
  RadioPpl: TRadioButton;
  TlacitkoObjednat: TButton;
  TlacitkoUkoncit: TButton;
  PopisekCenaTyp: TLabel;
  PopisekCenaRam: TLabel;
  PopisekCenaHdd: TLabel;
  PopisekTyp: TLabel;
  PopisekRam: TLabel;
  PopisekHdd: TLabel;
  Panel1: TPanel;
  PopisekCenaCelkem: TLabel;
  Label1: TLabel;
  procedure Cena(Sender: TObject);
  procedure ComboTypChange(Sender: TObject);
  procedure TlacitkoUkoncitClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure ComboRamChange(Sender: TObject);
  procedure ComboHddChange(Sender: TObject);
  procedure RadioOsobniClick(Sender: TObject);
  procedure RadioBalikClick(Sender: TObject);
  procedure RadioPplClick(Sender: TObject);
  procedure TlacitkoObjednatClick(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 OknoForm: TOknoForm;
 CelkovaCena, CenaTyp, CenaRam, CenaHdd, CenaCelkem, CenaDopravy : integer;
 Jmeno, Prijmeni, Adresa, Doprava, Typ, Hdd, Ram, Tisk : string;

implementation

{$R *.dfm}

// Nastavení formuláře při vytvoření
procedure TOknoForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ComboTyp.Style:=csDropDownList; // Zlepšené rozbalení seznamů
 ComboHdd.Style:=csDropDownList;
 ComboRam.Style:=csDropDownList;
 ComboTyp.ItemIndex:=0;      // Výchozí položka seznamu
 ComboRam.ItemIndex:=0;
 ComboHdd.ItemIndex:=0;
 PopisekCenaTyp.Caption:= '10000 Kč'; // Výchozí ceny do seznamu - string
 PopisekCenaRam.Caption:= '1200 Kč';
 PopisekCenaHdd.Caption:= '1600 Kč';
 PopisekCenaCelkem.Caption:= '12800 Kč';
 CenaTyp:=10000;           // Výchozí ceny do proměnné - integer
 CenaRam:=1200;
 CenaHdd:=1600;
 CenaDopravy:=0;
 CenaCelkem:=12800;
end;

// Vlastní procedura pro přepočet celkové ceny při změně parametru
// nutno deklarovat jako type : procedure Cena(Sender: TObject);
// zde to ušetří jen asi 10 řádků programu
procedure TOknoForm.Cena(Sender: TObject);
begin
 CenaCelkem := (CenaTyp+CenaRam+CenaHdd+CenaDopravy); // vložení do proměnné
 PopisekCenaCelkem.Caption:=IntToStr(CenaCelkem)+' Kč';// vložení do popisku
end;
// Volba TYP
procedure TOknoForm.ComboTypChange(Sender: TObject);
begin
 if ComboTyp.ItemIndex = 0 then CenaTyp:=10000;
 if ComboTyp.ItemIndex = 1 then CenaTyp:=12000;
 if ComboTyp.ItemIndex = 2 then CenaTyp:=14500;
 if ComboTyp.ItemIndex = 3 then CenaTyp:=17200;
 PopisekCenaTyp.Caption:=IntToStr(CenaTyp)+' Kč';
 Cena(PopisekCenaCelkem);
end;
//Volba RAM
procedure TOknoForm.ComboRamChange(Sender: TObject);
begin
 if ComboRam.ItemIndex = 0 then CenaRam:=1200;
 if ComboRam.ItemIndex = 1 then CenaRam:=2000;
 if ComboRam.ItemIndex = 2 then CenaRam:=2600;
 if ComboRam.ItemIndex = 3 then CenaRam:=3400;
 PopisekCenaRam.Caption:=IntToStr(CenaRam)+' Kč';
 Cena(PopisekCenaCelkem);
end;
// Volba HDD
procedure TOknoForm.ComboHddChange(Sender: TObject);
begin
 if ComboHdd.ItemIndex = 0 then CenaHdd:=1600;
 if ComboHdd.ItemIndex = 1 then CenaHdd:=2500;
 if ComboHdd.ItemIndex = 2 then CenaHdd:=3200;
 if ComboHdd.ItemIndex = 3 then CenaHdd:=4000;
 PopisekCenaHdd.Caption:=IntToStr(CenaHdd)+' Kč';
 Cena(PopisekCenaCelkem);
end;
// Nastavení a otevření okna objednávky
procedure TOknoForm.TlacitkoObjednatClick(Sender: TObject);
var
 OknoObjed : TOknoObjed;
begin
 Typ:=ComboTyp.Items.Strings[ComboTyp.ItemIndex]; // Vybrané parametry do proměnných
 Ram:=ComboRam.Items.Strings[ComboRam.ItemIndex];
 Hdd:=ComboHdd.Items.Strings[ComboHdd.ItemIndex];
 Jmeno:=PoleJmeno.Text;
 Prijmeni:=PolePrijmeni.Text;
 Adresa:=PoleAdresa.Text;
 if (Jmeno='') or (Prijmeni='') or (Adresa='') then // Kontrola vyplnění
 begin
  application.Title:='Objednávka notebooku';
  ShowMessage('Chybí některé důležité údaje!')
 end
 else
  begin
   OknoObjed:= TOknoObjed.Create(Self);      // Vytvoření a zobrazení okna objednávky
   OknoObjed.Show;
  end;
end;

// Doprava
procedure TOknoForm.RadioBalikClick(Sender: TObject);
begin
 CenaDopravy:=100;
 Doprava:='Poštovní balík';
 Cena(PopisekCenaCelkem);
end;

procedure TOknoForm.RadioOsobniClick(Sender: TObject);
begin
 CenaDopravy:=0;
 Doprava:='Osobní odběr';
 Cena(PopisekCenaCelkem);
end;

procedure TOknoForm.RadioPplClick(Sender: TObject);
begin
 CenaDopravy:=150;
 Doprava:='Služba PPL';
 Cena(PopisekCenaCelkem);
end;
// Konec
procedure TOknoForm.TlacitkoUkoncitClick(Sender: TObject);
begin
 close;
end;

end.

Odevzdání

 • pokud student neodevzdá na cvičení - zasílá výsledek mailem takto :
  • předmět mailu : Třída_Příjmení_Objednavka
  • příloha mailu : Objednavka.RAR ( komprimovaná složka se soubory projektu )
  • adresa mailu : Ucitel@spsnome.cz
 • termín odevzdání - 29.9.2010

Vyzkoušejte výsledek

RSS