<< | Delphi | Vývojové prostředí >>

Charakteristika programování v Delphi

 • vývojové prostředí firmy Borland - vychází z osvědčených kompilátorů pro Pascal a C
 • jednoduchý vizuální návrh aplikace s využitím vlastností operačního systému RAD (Rapid Access Develop)
 • objektově orientovaný přístup využívající programovací jazyk Object Pascal
 • podpora programování v dalších jazycích - C++
 • podpora databází
 • podpora Internetu (např. integrovaná komponenta WebBrowser);
 • možnost vytvářet vlastní komponenty (objekty)

Princip vizuálního programování v Delphi

 • základem aplikace je okno - formulář
 • při návrhu aplikace se na formulář rozmisťují vizuální komponenty - visual components
- využití knihovny VCL (Visual Components Library) nebo API WIN (Application Interface)
- tlačítka, nápisy, dialogy, textová pole, obrázky, kesby, menu ...
 • komponentám se nastavují vlastnosti - properties
- velikost, barva, písmo, název, text ...
 • komponentám se přiřazují události- events
- kliknutí myši, poyb kurzoru, stisk klávesy ...
 • události aktivují metody komponenty
- volání podprogramu, funkce, změna vlastností komponenty ...
 • velká část kódu programu se generuje automaticky
 • vlastní zpracování dat probíhá podle uživatelských procedur

Struktura projektu v Delphi

 • *.DPR - Soubor projektu Delphi
- soubor s definicí vazeb mezi zdrojovým kódem a přeloženým programem
- generuje se automaticky
 • *.PAS - Soubory programových jednotek
- zdrojový kód v Pascalu
- částečně automaticky generovaný a částečně ručně psaný
 • *.DFM - Soubory formulářů
- textové soubory s definicemi vlastností formuláře
- generují se automaticky, lze je editovat
 • *.RES - Soubor zdrojů
- soubor pro přiřazení ikony aplikace
 • *.EXE - Kompilovaný soubor - spustitelný program

Zdrojový kód projektu - *.DPR

Struktura programové jednotky - UNIT

 • deklarační část - Interface
  - deklarace programových jednotek - Uses
  - deklarace typů - Type
 • výkonná část - Implementation
  - definice metod - procedur

Zdrojový kód jednotky - *.PAS

RSS