<< Formulářové aplikace | Delphi | Kontrola vstupních dat >>

Jednořádkový Vstup / Výstup dat

Komponenta EDIT

 • nejčastější využití pro běžný vstup dat
 • komponenta zajišťuje textový vstup - datový typ String
 • číselný vstup je třeba kontrolovat a konvertovat

Kontrola vstupu

 • využití události KeyPress - kontrola stisku klávesy
 • spojení s podmínkou pro hodnotu Key + výčet zakázaných nebo povolených kláves
 • využití kódů pro speciální znaky
#0 - prázdný znak
#13 - Enter

Potvrzení vstupu

 • kontrola stisku klávesy Enter - if key=#13 then
 • přechod na zadání další vstupní hodnoty - Edit2.SetFocus

Konverze dat

 • využití konverzních funkcí
StrToInt - převod na celá čísla
StrToFloat - převod na reálná čísla

Zarovnání vstupních dat

 • BiDiMode - řídí způsob zarovnání dat

Výstup dat

 • využití komponenty LABEL
- vlastnost Caption - např. Label1.Caption:=IntToStr(a)
 • vyuřití komponenty EDIT je možné využít i pro výstup dat
- vlastnost Text - použití při výstupu dat - např. Edit1.Text:=IntToStr(a)
- vlastnost ReadOnly - blokování zápisu při použití pro výstup dat
 • formátování číselného výstupu - funkce ffFixed

Víceřádkový Vstup / Výstup dat

Komponenta MEMO

 • umožňuje víceřádkový vstup a výstup dat
 • přidávání, mazání a třídění dat
 • spolupráce s datovýni soubory - načtení a uložení

Základní vlastnosti

 • Text - práce s celým textem
 • Lines - práce s jednotlivými řádky
 • Alignment - způsob zarovnání textu
 • Wordwrap - nastavení zalamování řádků
 • ScrollBars - nastavení posuvníků
 • Insert - vložení řádku
 • Append - připojení řádku na konec
 • Delete - vymazání řádku
 • Clear - vymazání textu

Spolupráce s datovými soubory

 • LoadFromFile - načtení textu ze souboru
 • SaveToFile - uložení textu do souboru
RSS