<< Konzolové aplikace | Delphi | Vstup a výstup dat >>

Vlastnosti a události formulářů

Vlastností formuláře

  • Formulář je základní komponenta
  • v Object Inspectoru lze nastavovat jeho vlastnosti a přiřazovat metody pro události formuláře
VlastnostVýznam
ActiveVlastnost určuje, zda je formulář právě aktivní (tj. má tzv. focus - zaměření); je k dispozici pouze za běhu aplikace.
ActiveControlSpecifikuje prvek (komponentu) formuláře, který má focus (zaměření).
AutoScrollAutomatické zobrazování rolovacích lišt na formuláři, je-li to nutné.
AutoSizeVelikost formuláře se automaticky přizpůsobuje obsahu.
BorderIconsUrčuje, jaké ikony se objeví v titulku formuláře (minimalizace, maximalizace ...).
BorderStyleDefinuje vzhled formuláře:
bsDialog - používá se pro dialogy, má neměnnou velikost a v záhlaví chybí tlačítka pro minimalizaci a změnu velikosti,
bsNone - formulář bez okraje a titulku,
bsSingle - nelze měnit velikost formuláře, ale je možné jej maximalizovat a minimalizovat,
bsSizeable - defaultní nastavení; formulář má všechny obvyklé vlastnosti,
bsSizeToolWin - formulář pro panely nástrojů s možností změny velikosti,
bsToolWindow - formulář pro panely nástrojů bez možnosti změny velikosti.
CanvasPlátno formuláře, plocha, se kterou lze provádět základní grafické operace.
ClientHeight, ClientWidthUdávají velikost použitelné vnitřní "klientské" plochy formuláře (bez ohraničení, titulkového pruhu, menu, stavového řádku, rolovacích lišt).
CursorSpecifikuje vzhled kurzoru myši, je-li myš nad formulářem.
FormStyleDefinuje styl formuláře:
fsMDIForm - formulář bude hlavním (rodičovským) oknem MDI aplikace,
fsMDIChild - formulář bude dokumentovým (dceřinným) oknem MDI aplikace,
fsNormal - běžný formulář (standardní nastavení),
fsStayOnTop - formulář bude zobrazen vždy na popředí nad všemi ostatními okny.
HelpFileUdává jméno souboru s nápovědou pro danou aplikaci.
HorzScrollBar, VertScrollBarDefinují horizontální a vertikální rolovací lišty pro posun plochy formuláře.
IconObsahuje ikonu formuláře (okna).
KeyPrewiewLogická vlastnost. Její hodnota říká, má-li formulář obdržet vstup z klávesnice dříve než komponenta na formuláři, která má zaměření.
Pokud KeyPreview = True, bude případný vstup z klávesnice poslán nejprve formuláři (který na něj může zareagovat třeba formou obsluhy události OnKeyDown) a pak teprve aktivní komponentě (která může vzápětí učinit totéž). Pokud KeyPreview = False, bude vstup poslán přímo aktivní komponentě (a formuláři nebude poslán vůbec).
MenuUrčuje hlavní menu aplikace.
ModalResultStanoví návratovou hodnotu funkce ShowModal; jen u modálních formulářů (viz Dialogová okna).
Popup MenuUrčuje pop-up (kontextové) menu spojené s formulářem, které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši nad formulářem.
PositionDefinuje velikost a umístění formuláře na obrazovce.
PrintScaleUmožňuje nastavit proporcionální rozložení obrazu formuláře při tisku na tiskárně:
poProportional - vytisknout formulář podle skutečných proporcí,
poPrintToFit - vytisknout formulář s přizpůsobením k velikosti papíru.
WindowStateUrčuje, zda bude okno formuláře zobrazeno normálně, minimalizované nebo maximalizované.


Události formuláře

Pro řešení různých situací, které nastanou ve formuláři, je nutné využívat některé důležité události formuláře:

UdálostVýznam
OnActivateUdálost je generována, stane-li se okno aktivním - když uživatel přepne do okna z jiného okna téže aplikace.
OnDeactivateUdálost je generována, stane-li se okno neaktivním.
OnCloseQueryUdálost je generována při uzavírání formuláře a používá se např. pro zobrazení dialogového okna vyzývajícího k uložení dat.
OnCloseUdálost zavření formuláře. V tomto případě lze chování formuláře ovlivnit přímo v ohlasové metodě pomocí proměnné Action, které lze přiřadit hodnoty:
caNone - zavření formuláře není povoleno, okno zůstane otevřené,
caHide - formulář se zavře, ale zůstane v paměti a je sním možné i nadále pracovat,
caFree - formulář se zavře a uvolní z paměti,
caMinimize - formulář se nezavře a minimalizuje.
OnCreateUdálost při vytvoření formuláře (v případě hlavního okna při spuštění aplikace).
OnDestroyUdálost při zrušení formuláře.
OnShowUdálost při zviditelnění formuláře.
OnHideUdálost při skrytí formuláře.
OnPaintUdálost při překreslení formuláře. Formulář je překlesen při každé změně jeho vzhledu - např. i při přetažení jiného okna přes formulář.
OnResizeUdálost při změně velikosti formuláře,
RSS