<< Kontrola vstupních dat | Delphi | Události - přehled >>

Přehled komponent

Důležité vlastnosti komponent

Label - popisek

 • Caption:String - text nápisu
 • Color:TColor - barva pozadí
 • Font:TFont - písmo nápisu (skládá se z více vlastností)
 • Transparent:Boolean - průhlednost pozadí (pokud je True, je pozadí průhledné)
 • WordWrap:Boolean - rozložení dlouhého Captionu na více řádků (pokud je vlastnost nastavena na True)

Button - tlačítko

 • Caption:String - nápis na tlačítku
 • Font:TFont - písmo
 • WordWrap:Boolean - rozložení dlouhého Captionu na více řádků (pokud je vlastnost nastavena na True)

Textové pole - Edit

 • Color:TColor - barva pole
 • Font:TFont - písmo
 • ReadOnly:Boolean - jen pro čtení (je-li hodnota False, uživatel nemůže měnit obsah)
 • Text:String - text v poli

Seznam - Listbox

 • Items - obsahuje jednotlivé položky seznamu, vlastnost Strings umožnuje přístup k jednotlivým řádkům
 • ItemIndex - číslo vybrané položky, začíná se od nuly, nebyla-li vybrána položka, má hodnotu -1
 • Columns - počet sloupců seznamu
 • Multiselect - možnost výběru více položek najednou
 • SelCount - počet najednou vybraných položek
 • Selected - udává, zda byla vybrána položka - true x false
 • Sorted - specifikuje, zda mají být položky tříděny - true x false
// Výpis pořadí a textu položky seznamu
procedure Okno.seznamJmenaClick(Sender: TObject);
 var volba:integer;
 begin
  volba:= seznamJmena.ItemIndex;
  popisekCislo.Caption:=IntToStr(volba);
  popisekJmeno.Caption:=seznamJmena.Items.Strings[volba];
 end;

Metody seznamu

 • Add Přidá položku na konec seznamu
 • Clear - zajistí vymazání všech údajů z ListBoxu
 • Delete - vymaže položku ze seznamu
 • Equals - testuje, jsou-li dva seznamy totožné. Vrací False, liší-li se dva seznamy v délce, obsahují-li různé řetězce nebo nesouhlasí-li pořadí položek
 • Insert - vloží položku do seznamu na zadanou pozici
 • LoadFromFile - načte položky seznamu z textového souboru a zobrazí je v seznamu. Nepodaří-li se načtení, řeší se to tzv. výjimkami. Problematice výjimek budeme věnovat některou z příštích kapitol.
 • Move - přesune položku ležící na zadané pozici na jinou (také zadanou J ) pozici
 • SaveToFile - uloží položky seznamu do textového souboru. Každý údaj z ListBoxu bude na svém řádku v cílovém souboru. Nepodaří-li se uložení, je generována tzv. výjimka.
// Přidání položky
procedure Okno.tlacitkoPridejClick(Sender: TObject);
 begin
  seznamJmena.Items.Add(poleJmeno.Text);
 end;

// Vymazání položky
procedure Okno.tlacitkoVymazClick(Sender: TObject);
begin
 seznamJmena.Items.Delete(seznamJmena.ItemIndex);
end;

// Uložení do souboru
procedure Okno.tlacitkoUlozClick(Sender: TObject);
begin
 seznamJmena.Items.SaveToFile(`jmena.txt`);
end;

// Načtení ze souboru
procedure Okno.tlacitkoNactiClick(Sender: TObject);
begin
 seznamJmena.Items.LoadFromFile(`jmena.txt`);
end;

Rozbalovací seznam - Combox

Obrázek - Picture

 • Picture:TPicture - zobrazený obrázek
 • Stretch:Boolean - přizpůsobení obrázku (Picture) velikosti objektu (je-li True)
 • Transparent:Boolean - průhlednost pozadí (tj. body s barvou, jako má bod v levém dolním rohu)

Víceřádkový text - Memo (max. 64 kB)

 • Text - textový obsah pole memo
 • Lines - typ pole - Memo.Lines[4] - obsah pátého řádku
 • Lines.Count - počet řádků
 • Alignment - zarovnání textu v memu vlevo, vpravo, na stred
 • WordWrap - logická hodnota, zalamování řádků podle šířky pole
 • ScrollBars - nastavení posuvníků
 • ReadOnly - logická hodnota true - obsah jen pro čtení

Metody pole Memo

 • Clear - smazání obsahu mema
 • ClearSelection - smazání vybraného textu
 • CopyToClipboard - kopírování označeného textu do schránky
 • Cut ToClipboard - vyjmutí označeného textu do schránky
 • PasteFromClipboard - vložení textu ze schránky
 • SelectAll - označení (výběr) obsah komponenty
 • SelText - obsahuje vybraný text
 • SelStart - označuje pozici vybraného textu - začátek výběru
 • SelLength - délka vybraného textu
 • Modified - logická hodnota - registruje změnu obsah mema
 • CaretPos - registruje aktuální pozici kurzoru
  • CaretPos.X - číslo sloupce
  • CaretPos.Y - číslo řádku od nuly

Metody Memo.Lines

 • Add('řetězec') - přidá na konec seznamu tento řetězec
 • Delete (pozice) - odstraní řádek na této pozici
 • Exchange (pozice1, pozice2) - prohodí tyto řádky mezi sebou
 • Insert (pozice; 'řetězec') - přidá řetězec na tuto pozici
 • LoadFromFile('cesta+název souboru') - přepíše řádky tímto souborem
 • SaveToFile('cesta+název souboru') - uloží všechny řádky jako textový soubor
// Načtení ze souboru
procedure TOkno.tlacitkoOtevritClick(Sender: TObject);
begin
 soubor:=InputBox('Otevření souboru','Jméno souboru: ','');
 poleText.Lines.LoadFromFile(soubor);
end;

Timer - časovač

 • nevizuální systémový objekt
 • Interval:Cardinal - perioda v milisekundách, po uběhnutí této doby nastane událost onTimer
 • Enabled:Boolean - udává, zda je Timer aktivní (odpočítává dobu), nebo není
 • onTimer:TNotifyEvent - vykoná se po uplynutí doby Interval
RSS