<< Grafický editor | Cvičení - obsah | Hodiny a stopky >>

Zadání

 • Vytvořte kreslicí editor s komponentou Image a StatusBra s ovládáním pomocí klávesnice
  • Okno (Formulář) - nastavte pevnou velikost tak, aby velikost kreslicí plochy (Image) byla 800x600 bodů
  • Image - nastavte pevnou velikost 800x600 bodů
  • StatusBar - vložte subpanely s indikací souřadnic, kroku, tloušťky a režimu
 • Možnosti programu
 • kurzorové klávesy - kreslení nebo přesun na plátně s daným krokem
 • SHIFT - režim kreslení - černá barva
 • CTRL - režim mazání/přesun - bílá barva

Ukázka okna programu

Zvětšit

Ukázky kódu

procedure TOkno.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
var
 vyska, sirka: integer;

begin
 vyska := okno.ClientHeight - krok;
 sirka := okno.ClientWidth - krok;
 PenColor := clBlack;

// kreslení kurzorem
  if (key = vk_right) then x := x + krok;
  if (key = vk_left) then x := x - krok;
  if (key = vk_down) then y := y + krok;
  if (key = vk_up) then y := y - krok;
  Image.Canvas.LineTo(x, y);
// nastavení kroku
  if key = vk_add then krok := krok + 5;
  if (key = vk_subtract) and (krok > 5) then krok := krok - 5;
// nápověda
 if key = vk_f1 then ShowMessage('Nápověda - Ovládání programu'
 +#13#10+'CTRL/SHIFT - kreslí/maže režim'
 +#13#10+'Kurzor - kreslí/maže'
 +#13#10+'+/- - zvětší/zmenší krok'
 +#13#10+'Num 1-9 - nastaví tloušťku'
 +#13#10+'CTRL+C - vymaže plátno'
 +#13#10+'CTRL+O/S - otevře/uloží soubor'
 +#13#10+'CTRL+F4 - ukončí program');

Odevzdání

 • pokud student neodevzdá na cvičení - zasílá výsledek mailem takto :
  • předmět mailu : 3C_Příjmení_Kreslení
  • příloha mailu : Kresleni.RAR ( komprimovaná složka se soubory projektu )
  • adresa mailu : Nyms@spsnome.cz
 • termín odevzdání - dle dohody
 • Vyzkoušejte výsledek
RSS