<< Základní informace | JavaScript | Vstup a výstup dat >>

Proměnné v Javascriptu

 • proměnná - pojmenované místo v paměti pro uložení dat
 • identifikátor - název proměnné
 • využití klíčového slova var pro deklaraci
 • nedeklaruje se datový typ proměnné

Názvy proměnných

 • první znak písmeno, dále čísla a speciální znaky
 • nepoužívat mezery a diakritiku
 • nepoužívat klíčová slova Javascriptu
 • záleží na velikosti písmen !

Příklady deklarace

var jmeno;
var x, x, z; // hromadná deklarace proměnných
var text;
var max_score; // použití speciálního znaku
var cislo3 = 1;  // nastavení celočíselné hodnoty
var ErrorMessage = "Spojení selhalo." // nastavení textové hodnoty
var IndexHmotnosti = 5.7; // nastavení reálné hodnoty
var 82kusu = true;  // chyba proměnná začíná číslem!@]

Typy dat

 • proměnné v Javascriptu jsou netypové - není třeba předem deklarovat typ dat
 • typ proměnné je dán přiřazením dat

Čísla

 • celé číslo (integer)- 102
 • desetinné číslo (float)- 21.51234
 • exponenciální tvar - 5.3e02, -4.448E-4
 • hexadecimální hodnota - 0x1FB, 0xFF, 0x10

Řetězec

 • znakový řetězec (string)
  • "Toto je řetězec", 'Toto je také řetězec'

Logická hodnota

 • boolean - true x false

Speciální hodnoty

 • Null, Undefined, NaN (Not-a-Number)

Operátory

Aritmetické operátory

 • standardní operátory + - * /
 • celočíselné dělení %
 • inkrementace (+1) ++
 • dekrementace (-1) --

Zjednodušení operací

var a,y;
a++;	//přičte 1
a--;	//odečte 1
a+=y;	//přičte y
a-=y;	//odečte y
a*=y;	//vynásobí y
a/=y;	//vydělí y

Logické operátory

 • standardní operátory - > < >= <=
 • rovnost ==
 • nerovnost !=
 • negace !
 • logický součet (nebo) ||
 • logický součin (a zároveň) "&&"

Příklady logických výrazů

var a=16, var b=3
a < 0 - false
a > b - true
b <= 3 - true
a >= 6 - true
a == 0 - false
b != a - true
!(a == 0) - true
(a > b) || (b > 10) - true
(a == 0) && (b > 10) - false

Konverze dat

Automatická konverze

 • konverze na řetězec
x = 1 + "3" - v x bude řetězec "13"
x = true + "3" - v x bude řetězec "true3"
 • konverze na číslo
x = x - "3" - řetězec "3" se změní na číslo 3
x = x + true - hodnota true se změní na číslo 1
x = 1 - "Ahoj" - chybný zápis - řetězec nelze konvertovat na číslo

Použití konverzních funkcí

 • použití pro převod vstupních dat na čísla
  • parseFloat(x) - převod řetězce x na desetinné číslo
  • parseInt(x) - převod řetězce x na celé číslo

Matematické funkce - objekt MATH

 • abs() - vrátí absolutní hodnotu
  document.write(Math.abs(-451))
 • cos() - cosinus hodnoty
  document.write(Math.cos(45))
 • tan() - tangent hodnoty
  document.write(Math.tan(45))
 • sin() - sinus hodnoty
  document.write(Math.sin(45))
 • random() - náhoné číslo od 0 do 1
  document.write(Math.random())
 • round() zaokrouhlí číslo na 0 desetiných míst
  document.write(Math.round(23.356))
 • sqrt() - druhá odmocnina z hodnoty
  document.write(Math.sqrt(9))
 • ceil() - zaokrouhlení nahoru
  Math.ceil(1.23)
 • floor() - zaokrouhlí dolů
  Math.floor(1.9)

Konstanty

 • PI - pi aneb 3.14...
  document.write(Math.PI)

Zajímavé odkazy

RSS